روند کاهش NPL بانک ملی ایران:

 

سال

 

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی

۱۳۹۵

۷٫۸

۱۳۹۶

۷٫۳

۱۳۹۷

۶٫۳